Obchodní podmínky

 1. Smluvní strany

  1. Poskytovatel NORMSERVIS s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C. 39974 se sídlem: Hamry nad Sázavou 460, Žďár nad Sázavou, 591 01 Česká republika, IČ: 26249324, DIČ: CZ26249324, bankovní spojení: 2500067737/2010 - Fio banka, a.s., kontaktní e-mail: info@nody.cz (dále jen "poskytovatel").

  2. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby nody.cz prostřednictvím objednacího formuláře (dále jen "objednatel").

  3. Poskytovatel a objednatel společně (dále jen "smluvní strany").

 2. Uzavření smlouvy

  1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby nody.cz (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese https://www.nody.cz/obchodni-podminky.

  2. Postup při uzavírání smlouvy a smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo.

   1. Jednotlivé zakázky se uzavírají prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu nebo e-mailu. Smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel akceptuje objednávku zaslanou objednatelem prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu nebo e-mailu. Akceptací se rozumí též vystavení zálohové faktury, popř. faktury poskytovatelem a její odeslání objednateli

   2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem v souvislosti s plněním poskytovatele realizovaným v souvislosti s dodávkou vzniká:

    • přijetím elektronické objednávky objednatele poskytovatelem,
    • a elektronickou (e-mail, WWW rozhraní) akceptací takovéto objednávky objednatele poskytovatelem,
    • úhradou první faktury objednatelem ve výši a dle podmínek specifikovaných na faktuře a v akceptaci poskytovatele.
  3. Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli dodávku a licenci k provozování a užití produktu.

  4. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, o kterou si objednatel zažádá v průběhu testovacího období pomocí formuláře v klientské sekci.

  5. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka poskytovatele uvedená na jeho produktových stránkách nebo učiněná na základě poptávky objednatele.

  6. Všechny nabídky poskytovatele zůstávají nezávazné, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak. Uzavření smluv a ostatní ujednání se stávají závaznými teprve akceptací poskytovatele. Nepatrné, technicky podmíněné odchylky od nabídky si vyhrazuje poskytovatel také po akceptaci dodávky.

  7. Veškeré individuální úpravy implementované na základě objednávky objednatele, vylučují následné aktualizace.

  8. Objednatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, nebudou s předmětnou nabídkou, byla-li učiněna na základě poptávky objednatele, jakýmkoli způsobem seznámeny třetí osoby, neboť se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku. Objednatel odpovídá za způsobenou škodu a ušlý zisk.

  9. Storno objednávky ze strany poskytovatele - Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel objednatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s objednatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka zrušena.

 3. Předmět a vymezení základních pojmů

  1. Předmětem smlouvy je umožnění přístupu a užití webového rozhraní pro provozování obchodu se zbožím na internetu nebo internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

  2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

  3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

  4. Vymezení základních pojmů:

   1. SLUŽBA nody.cz - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména 2. řádu, které je ve vlastnictví objednatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele https://www.nody.cz

   2. SERVER- soubor hardwarových a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen na internet.

   3. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO- je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace objednatele.

   4. PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACEprovoz vlastních webových aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem.

  5. Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

 4. Limity jednotlivých tarifů

  1. Počet produktů: 10 pro tarif FREE, 150 pro tarif START, 500 pro tarif MINI, 5 000 pro tarif MAXI, 50 000 pro tarif GIGA

  2. Počet variant: 200 pro tarif FREE, 5 000 pro tarif START, 25 000 pro tarif MINI, 50 000 pro tarif MAXI, 150 000 pro tarif GIGA

  3. Množství obsluhy: 2 pro tarif FREE, 2 pro tarif START, 4 pro tarif MINI, neomezeně pro tarif MAXI, neomezeně pro tarif GIGA

  4. Počet e-mailů: 1 pro tarif FREE, 2 pro tarif START, 2 pro tarif MINI, 5 pro tarif MAXI, 10 pro tarif GIGA

  5. Prostor pro e-maily (1 schránka): 3 000 MB tarif FREE, 3 000 MB tarif START, 3 000 MB tarif MINI, 3 000 MB pro tarif MAXI, 3 000 MB pro tarif GIGA

  6. Množství newslettrů (měsíčně): 15 000 tarif FREE, 15 000 tarif START, 15 000 tarif MINI, 15 000 pro tarif MAXI, 15 000 pro tarif GIGA

  7. Diskový prostor: 500 MB tarif FREE, 1 000 MB tarif START, 2 000 MB tarif MINI, 10 000 MB pro tarif MAXI, 70 000 MB pro tarif GIGA

 5. Práva a povinnosti objednatele

  1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.

  2. Poskytovatel může na základě požadavku objednatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely registrace poskytne poskytovateli pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény 2. řádu, neboť poskytovatel není správcem doménových jmen 2. řádu.

  3. Službu si objednatel objednává k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví objednatele.

  4. Objednatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby není správcem doménových jmen 2. řádu.

  5. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

  6. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo nelegálního materiálu.

  7. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu.

  8. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

  9. Objednatel odpovídá poskytovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru, který byl v rámci užívání služby vložen nebo instalován ze strany objednatele.

  10. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

  11. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem. Objednatel se zavazuje udržovat kontaktní údaje aktuální. Zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přístup do administrace anonymizérů.

  12. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

  13. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@nody.cz

  14. Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

  15. Systém je dodáván vždy v určitém momentálním technologickém stavu z důvodu neustále probíhajících úprav a vylepšení. Zakoupením nabízeného pronájmu systému dává objednatel souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel dostupnou testovací verzi, kde je vždy implementováno aktuální nastavení a je obeznámen s funkčností všech nabízených modulů, aplikací a volitelných nabídek nastavení. Po zakoupení placené verze nelze zpětně reklamovat nebo se dožadovat okamžité nápravy v případech, kdy objednatel požaduje funkce, které systém přímo nenabízí.

  16. Objednatel bere na vědomí, že součástí veřejné části internetové aplikace je odkaz v patičce na webovou prezentaci Poskytovatele.

 6. Práva a povinnosti poskytovatele

  1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

  2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele prostřednictvím svých informačních kanálů. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně jedna doba výpadku v kalendářním měsíci je delší než 4 hodiny, je poskytovatel povinen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se desetinásobku poměrné částky těchto výpadků v poměru k částce, na kterou má objednatel službu zaplacenou. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny jako servisní nebo jiné nutné zásahy a objednatel je na ně upozorněn prostřednictvím informačních kanálů poskytovatele.

  3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

  4. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli 7 dnů před koncem sjednaného období.

  5. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu nebo její části objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 7 dní od splatnosti výzvy k platbě za službu nody.cz nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například na žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.). Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit a smazat prezentaci v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti výzvy k platbě. Za následnou obnovu smazané prezentace může poskytovatel účtovat objednateli poplatek dle aktuálního ceníku poskytovatele. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

  6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.

  7. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele.

  8. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace.

  9. V případě, že poskytovatel zjistí, nebo má důvodné podezření z podvodného jednání objednatele vůči svým zákazníkům, má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit.

 7. Cena služby a způsob platby za služby

  1. Rozsah a cena služeb je stanovena v rámci jednotlivých tarifů a služeb v ceníku poskytovatele na www adrese https://www.nody.cz/cenik/.

  2. Provoz služby se sjednává na dobu: 1 měsíc, 1 rok nebo individuální období.

  3. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

  4. Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou.

  5. Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily.

  6. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná prvním dnem následujícího fakturačního období po podání písemné nebo elektronické výpovědi.

  7. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.

  8. Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období pouze v případě, pokud je provoz služby ukončen výpovědí ze strany poskytovatele.

  9. Objednatel může převést službu na 3. osobu předáním vlastnictví v prostředí administrace webové aplikace. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také od původního objednatele převzít veškeré závazky vůči poskytovateli.

 8. Platební podmínky

  1. Jakmile objednatel vyplní formulář s objednávkou služeb poskytovatele v aplikaci poskytovatele, je mu automaticky zaslána výzva k platbě (proforma).

  2. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s proformou objednatele nejdříve, jakmile to bude pro daný způsob úhrady možné, nejpozději však následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.

  3. Sedm dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena výzva k platbě na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.

  4. Pokud není výzva k platbě objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1. Pokud není výzva k platbě uhrazena ani v náhradní lhůtě, je objednateli odeslána Upomínka č. 2, ale zároveň dochází k deaktivaci zobrazení prezentace. Pokud není výzva k platbě uhrazena ve lhůtě uvedené v Upomínce č. 2 dochází k vymazání prezentace objednatele ze systému.

  5. Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafika na míru, odstranění reklamy z patičky webu atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.

  6. Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.

  7. Všechny daňové doklady, proformy, faktury, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány poskytovatelem v elektronické podobě.

 9. Dodací podmínky

  1. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli přístup do rozhraní hostované aplikace a o této skutečnosti ho informovat. Za splnění termínu plnění se v tomto případě považuje zprovoznění dodávky na internetu v souladu s těmito VOP a smlouvou. Poskytovatel v žádném případě neposkytuje zdrojové kódy aplikací.

  2. Objednatel je oprávněn informovat se na průběh tvorby dodávky u poskytovatele.

  3. Objednatel je povinen dodávku neprodleně zkontrolovat po oznámení o jejím zprovoznění. Skutečnost o shledané závadě je objednatel povinen neprodleně oznámit poskytovateli a dohodnout další postup. Objednatel je povinen nahlásit vady dodávky nejpozději pět dní po oznámení o jejím zprovoznění.

  4. Poskytovatel zajistí objednateli následující servisní služby:

   • pod heslem zabezpečený přístup do aplikace - trvalý přístup do dohodnutých částí prezentace prostřednictvím webového rozhraní (HTTPs),
   • přístup k rozhraní technické podpory, které slouží jako hlavní komunikační kanál pro řešení požadavků,
   • telefonická/e-mailová technická podpora k obsluze systému (rozsah max. 5 požadavků/měsíc).
  5. Poskytovatel bude provádět bezplatné aktualizace jádra dodávky (dále jen „aktualizace“).

  6. Aktualizace jsou objednateli prováděny na serverech poskytovatele automaticky a bez poplatku. Poskytovatel však může po předchozím oznámení tuto službu zpoplatnit.

  7. O periodicitě a rozsahu aktualizací jádra dodávky rozhoduje poskytovatel. Primárním účelem aktualizací je přizpůsobování dodávky novým verzím programovacích jazyků, v nichž je dodávka napsána. Sekundárním účelem je usnadnění obsluhy dodávky. Nové funkce a moduly administrace dodávky nejsou automaticky součástí aktualizace, jejich zařazení nebo nezařazení do aktualizačních balíčků závisí na rozhodnutí poskytovatele.

  8. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit provoz dodávky na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Poskytovatel neručí za případné finanční ztráty objednatele způsobené pozastavením provozu dodávky z důvodu aktualizace.

  9. Poskytovatel průběžně informuje objednatele o aktualizacích a updates ve zprávách, které jsou součástí aplikace.

  10. Pro jiné aktualizace platí, že uhradí-li registrovaný objednatel aktualizační poplatek ve výši a za podmínek uvedených níže, má nárok na on-line přístup k update (doplnění a aktualizace dodávky) a upgrade (rozšíření a doplnění funkcí a zlepšení uživatelského rozhraní).

 10. Trvání a ukončení Smlouvy

  1. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího odsouhlasení, není-li sjednáno jinak.

  2. Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a začíná prvním dnem následujícího fakturačního období po podání písemné, nebo elektronické výpovědi.

  3. K ukončení smlouvy dojde:

   • na základě písemné dohody stran o ukončení smlouvy,
   • písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodů s výpovědní lhůtou tři měsíce před uplynutím platnosti smlouvy. V tomto případě končí platnost smlouvy na konci 12. měsíce od uzavření, popř. posledního prodloužení platnosti smlouvy,
   • v případě výpovědi poskytovatelem z důvodu vzniku okolnosti vylučující protiprávnost, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy, trvá výpovědní lhůta 15 dní,
   • v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem dle těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno ve smlouvě jinak,
   • nebo ukončením poskytování služeb.
  4. Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v zákoně a v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

  5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

  6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany poskytovatele, za které se považuje opakované neplnění povinností poskytovatele podle smlouvy, které poskytovatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění.

  7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele, za které se považuje:

   • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem objednateli podle smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní,
   • opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované poskytovatelem objednateli podle smlouvy,
   • v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany objednatele,
   • poskytnutí dodávky zakoupené objednatelem od poskytovatele třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
   • jiné podstatné porušení povinností objednatele stanovených mu smlouvou.
  8. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

  9. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma:

   • těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele,
   • povinnosti objednatele k úhradě splatných závazků, popř. ceny za skutečně poskytnutou dodávku nebo její části.
  10. K okamžiku účinků odstoupení od smlouvy:

   • zanikají vystavené objednávky (nebo jejich část) na dodávky, které nebyly k tomuto okamžiku dodány nebo poskytnuty; ve vztahu k dodávkám, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává smlouva v platnosti a objednatel je povinen za takové dodávky poskytovateli zaplatit sjednanou cenu,
   • má poskytovatel právo vyúčtovat dodávky, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty a/nebo vyúčtovat skutečné provedení dodávky, a objednatel je povinen za takové dodávky zaplatit sjednanou cenu.
 11. Nároky poskytovatele z porušení licence

  1. Pokud objednatel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může poskytovatel odstoupit od této smlouvy a vyžadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku. V tomto případě musí objednatel respektovat vyrovnání mezi objednatel a poskytovatelem, eventuálně rozhodnutí soudu.

  2. Předmětný software jako autorské dílo a databáze v něm zahrnuté požívají ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Objednatel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem.

  3. V případě zásahu objednatele do autorských práv poskytovatele vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy.

  4. Vedle nároku na smluvní pokutu má poskytovatel v případě zásahu objednatele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

  5. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci.

  6. Objednatel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence dohodnutý ve smlouvě nebo stanovený těmito VOP.

  7. Objednatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilace, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

 12. Závěrečná ustanovení

  1. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury, proforma faktury, výzvy k platbě) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.

  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele informací, která je zobrazena na přihlašovací stránce do administrativní části webové aplikace. Objednatel má právo změnu VOP odmítnout do 30 dnů od oznámení. V takovém případě platí, že smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem zaniká 1 kalendářní měsíc od oznámení odmítnutí změny VOP.

 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.08.2019

1
1 měsíc ZDARMA
Začněte nezávazně právě teď

Váš e-shop se nyní připravuje

Šablona Marilyn
Šablona Celine
Šablona Adele
Šablona Bella
Šablona Natalie
Šablona Julie

Po dokončení bude spuštěna administrace, kde si můžete svůj nový e-shop nastavit jak potřebujete.

Abyste na něco nezapomněli, je pro Vás připraven i průvodce, který Vám pomůže vše postupně nastavit.

Může to chvilku trvat.

preview
Načítání
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.